Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ phát triển các sản phẩm thủ công