Giới thiệu về mảng Chuỗi giá trị

Các hoạt động thuộc mảng Chuỗi giá trị của Dự án được thực hiện với mục tiêu hình thành các liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi phát triển bền vững, sản phẩm của chuỗi ngành hàng chủ lực được đa dạng hóa và thị trường được mở rộng. Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Các liên kết trong chuỗi được hình thành và phát triển

Mục tiêu 2: Các sản phẩm của CGT chủ lực tỉnh được đa dạng hóa

Mục tiêu 3: Thị trường cho các sản phẩm được mở rộng