Chính sách mới cho doanh nghiệp

04 08 2019

Hướng dẫn về việc hỏi, đáp về việc lập kế hoạch Dự án SME Trà Vinh

Để nắm rõ kiến thức và một số thông tin cơ bản về Dự án SME trong quá trình thực hiện tham vấn công tác lập kế hoạch với đối tác các đơn vị Sở, ban ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án SME và Dự án AMD các huyện và Ban Chỉ đạo Dự án SME thị xã, thành phố, Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh xây dựng hướng dẫn về việc hỏi, đáp về thông tin để cán bộ dự án nắm trong việc tham vấn lập kế hoạch của Dự án cụ thể, như sau:

1/ Hỏi: Kế hoạch Dự án SME và kế hoạch hoạt động thường niên của địa phương và đơn vị (gọi chung là kế hoạch thường niên) giống và khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Giống nhau:

Cả hai kế hoạch đều cùng mục tiêu là thực hiện theo nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị thông qua việc lồng ghép các nguồn lực tài chính (trong đó có nguồn vốn ODA) theo kế hoạch hằng năm. Thực hiện thanh toán và quyết toán tài chính qua cơ quan Kho bạc nhà nước và cơ quan Tài chính  địa phương.

Đây là nguồn vốn “ hỗ trợ có mục tiêu” theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Được thực hiện bởi đội ngũ công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Nguồn vốn của Dự án là nguồn vốn viện trợ (ODA) không hoàn lại, được Bộ Tài chính quản lý và phân bổ cho địa phương theo sự thỏa thuận với nhà tài trợ; được sử dụng theo dòng vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm; được quản lý và sử dụng theo quy định của các văn bản quy định thi hành luật ngân sách nhà nước.

Khác nhau:

Các nội dung hoạt động trong kế hoạch Dự án hằng năm phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chiến lược của Dự án và phải có sự đồng thuận của đồng Trưởng ban chỉ đạo Dự án (Lãnh đạo UBND tỉnh và Đại sứ quán Canada).

Chi phí cho các hoạt động của Dự án không chịu thuế, phí của Chính phủ Việt Nam (hoàn thuế).

Chi tiêu cho các hoạt động của Dự án được thực hiện theo sổ tay quản lý Tài chính - Kế toán của Dự án.

Phần lớn các hoạt động của Dự án phải thực hiện theo quy định và thủ tục đấu thầu theo sổ tay đấu thầu của Dự án.

Được chi cho các hoạt động mang tính đột phá, thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện các hợp phần (mảng hoạt động) của Dự án.

Không được sử dụng ngân sách của dự án chi cho các hoạt động khác ngoài kế hoạch của dự án.

2/ Hỏi: Nội dung hoạt động chính của Dự án bao gồm những hoạt động gì?

Trả lời:

Theo thỏa thuận của nhà tài trợ và lãnh đạo UBND tỉnh kể từ năm 2018 đến khi kết thúc Dự án, kế hoạch hằng năm của Dự án sẽ tập trung vào các mảng công việc như sau:

- Phát triển DNNVV theo chuỗi giá trị ngành hàng có lợi thế cạnh tranh cấp tỉnh.

- Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp

- Hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh.

Ngoài ra còn có các hoạt động lồng ghép như: giới, dân tộc, môi trường được lồng ghép cùng với các hoạt động chung của dự án.

3/ Hỏi: Về địa bàn, ngành nghề và đối tượng thực hiện Dự án như thế nào?

Trả lời:

- Về địa bàn:

          Theo Quyết định số 763/QĐ-UBND, Ngày 26/05/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt nội dung Văn kiện  Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh xác định địa bàn hoạt động của Dự án “tại 20 xã, thị trấn có tiềm năng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Trà vinh”; sau đó có bổ sung thêm một phường và một xã, nâng tổng số địa bàn hoạt động của Dự án là 21 xã và một phường.

Việc xác định địa bàn chỉ mang tính tương đối, nhằm tập trung nguồn lực thực hiện các hoạt động có khả năng chi phối như: Xây dựng hạ tầng theo chuỗi giá trị ngành hàng, xây dựng các chuổi giá trị ngành hàng được chọn theo kế hoạch hàng năm.

Từ năm 2018 trở về sau các xã trọng điểm của dự án được xác định theo chuỗi giá trị ngành hàng ưu tiên theo kế hoạch hàng năm do đồng Trưởng ban Chỉ đạo dự án quyết định.

Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho khối công và tư không giới hạn theo địa bàn.

- Về ngành nghề:

Chỉ có giới hạn cho hoạt động hỗ trợ sau đầu tư theo các tiêu chí hỗ trợ được đồng Trưởng ban phê duyệt ( Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV dự án SME Trà Vinh) .

- Về đối tượng thụ hưởng:

Theo thỏa thuận từ phía nhà tài trợ, đối tượng được thụ hưởng từ Dự án bao gồm:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam).

+ Các Hợp tác xã

+ Hộ sản xuất kinh doanh (có đăng ký kinh doanh và có nộp thuế cho nhà nước).

+ Cán bộ, công chức… khối công có tham gia thực hiện Dự án.

4/ Hỏi: Việc phân bổ nguồn vốn thực hiện kế hoạch hàng năm như thế nào?

Trả lời:

Nguồn vốn của Dự án được phân bổ cho các hoạt động cụ thể như sau:

Chi phí cho các hoạt động theo ba mảng công việc gồm có:

(i) Phát triển doanh nghiệp theo chuổi giá trị ngành hàng

- Các hoạt động vận động phát triển doanh nghiệp tại các huyện, thị và thành phố (bao gồm DNNVV, HTX, HKD)

- Các hoạt động kết nối thị trường (trong và ngoài nước) như xúc tiến thương mại, hội chợ, hội thảo kết nối doanh nghiệp, tham quan học tập kinh nghiệm…

- Các hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa…

- Hỗ trợ các hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng ( xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi). Ví dụ như: Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất Nông nghiệp theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(ii) Cải thiện môi trường kinh doanh

- Các hoạt động xây dựng và cụ thể hóa các chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển;

- Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

- Các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở và Ủy ban nhân dân cấp Huyện;

(iii) Các hoạt động khởi nghiệp

- Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp;

- Hoạt động ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh;

- Tổ chức các cuộc thi; tổ chức ngày hội khởi nghiệp;

- Hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp sáng tạo…

5/ Hỏi: Việc lồng ghép các hoạt động của dự án vào kế hoạch chung của cơ quan (Sở/Ngành) và địa phương như thế nào?

Trả lời:

Hoạt động của dự án và hoạt động của cơ quan và địa phương đều thống nhất chung một mục tiêu là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và địa phương theo Nghị quyết của Cấp ủy và Hội đồng nhân dân giao.

 Đối với các hoạt động của dự án, do nguồn lực và thời gian hoạt động có hạn nên chỉ tập trung vào việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (cả về số lượng và năng lực hoạt động của doanh nghiệp).

Khi lập kế hoạch hàng năm, địa phương và đơn vị (Sở/Ngành) xác định nội dung hoạt động theo các mục tiêu của dự án (theo khung mục tiêu của dự án kèm theo hướng dẫn nầy), sẽ được dự án cấp kinh phí thực hiện theo dự toán được duyệt. Kinh phí của dự án được giao cho địa phương và đơn vị thực hiện các hoạt động của dự án được xác định là nguồn vốn hoạt động có mục tiêu (đơn vị thực hiện dự án không được sử dụng cho mục tiêu khác).

6/- Hỏi: Thời gian lập kế hoạch dự án vào lúc nào?

Trả lời:

Theo Phụ lục A của bản  thỏa thuận đóng góp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada về dự án SME TràVvinh có quy định “ Việc thực hiện dự án sẽ trùng khớp với các chu kỳ lập kế hoạch và ngân sách của Chính phủ Việt Nam”; như vậy thời gian lập kế hoạch dự án cùng lúc lập kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của địa phương.

 Nghĩa là:

- Tháng 6 (tính theo Dương lịch) hàng năm các Sở/Ngành, BCĐ dự án các huyện, thị xã và thành phố căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương; nghiên cứu các mục tiêu của dự án, chọn những mục tiêu phù hợp với nhiệm vụ của ngành và địa phương đăng ký kế hoạch thực hiện với Ban quản lý dự án (theo mẫu hướng dẫn của dự án);

- Tháng 7 Ban quản lý dự án có hoạt động tham vấn lần đầu về nội dung và dự toán của kế hoạch năm; địa phương và đơn vị rà soát lại nội dung hoạt động và dự toán đã đăng ký với dự án xem điểm nào chưa phù hợp có điều chỉnh, đăng ký lại.

- Đầu tháng 10 hàng năm Ban quản lý dự án chốt lại danh mục hoạt động và tổng dự toán đăng ký kế hoạch với Sở Tài chính. Đồng thời gửi dự thảo kế hoạch đến các địa phương và đơn vị để tham khảo.

- Nếu có những khác biệt lớn, khoản cuối tháng 10 dự án sẽ có tham vấn lần hai.

7/- Hỏi: Khi được giao kế hoạch thì đơn vị thực hiện phải làm gì?

Trả lời:

Khi được giao kế hoạch, địa phương và đơn vị thực hiện kế hoạch phải lập kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Kế hoạch phải có phân công cá nhân hoặc tổ chức thực hiện rõ ràng, thời gian hoàn thành từng loại công việc cụ thể.

Từng địa phương, đơn vị tự đánh giá kết quả và hiệu quả các hoạt động của dự án đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị mình.

Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm đơn vị thực hiện dự án có báo kết quả thực hiện với Ban quản lý dự án (theo mẫu hướng dẫn của dự án); trường hợp chưa thực hiện được phải nêu rõ lý do và có đề xuất phương án khắc phục.

Việc giải ngân, thanh toán được thực hiện tại kho bạc nhà nước địa phương (theo sổ tay Tài chính của dự án)

8/- Hỏi: Nếu hết thời gian thực hiện kế hoạch nhưng các hoạt động chưa thực hiện xong thì kinh phí có được giữ lại thực hiện năm sau được không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, nguồn vốn của dự án SME là nguồn vốn ODA không hoàn lại; hàng năm Bộ Tài chính phân bổ cho ngân sách cấp tỉnh theo nguồn vốn “hỗ trợ có mục tiêu ”; địa phương và đơn vị thực hiện kế hoạch hàng năm không hết vốn nếu có giải trình hợp lý sẽ được chuyễn nguồn sang năm sau. Trường hợp không thực hiện hoặc không có giải trình hợp lý thì dự án sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cắt và thu hồi vốn.

9/- Hỏi: Sau khi dự án kết thúc cơ quan nào chịu trách nhiệm việc kế thừa và phát huy các thành quả của dự án?

Trả lời:

Thành quả của dự án là “tài sản” quý giá cho các hoạt động phát triển và xây dựng tỉnh nhà. Trong lịch sử và hiện tại Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng, phát huy và thực hiện rất nghiêm túc các nội dung cam kết với Nhà tài trợ Canada. Điển hình như:

- Dự án Xây dựng Trường Cao đẳng cộng đồng Trà Vinh, ngày nay là Trường Đại học Trà vinh;

- Dự án Xây dựng hạ tầng quy mô nhỏ Trà Vinh, tạo cơ sở vật chất ban đầu, giúp cho các xã xây dựng và phát triển đạt chuẩn xã Văn hóa;

- Dự án Nâng cao đời sống, đã tạo lập được các mô hình phát triển bền vững trên địa bàn nông thôn;

- Dự án Phát tiển doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SME) nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn; đây là dự án thứ tư trong chuổi các dự án do Chính phủ Canada hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh Trà Vinh, vì vậy trách nhiệm của các Sở/Ngành và UBND các địa phương phải có trách nhiệm kế thừa và phát quy những thành quả của dự án để lại (đã bàn giao cho các sở/ngành và địa phương), nhất là những tài liệu nghiên cứu mang tính khoa học về thực thi chính sách, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng năng lực cạnh tranh theo chuỗi giá trị ngành hàng…

Với trách nhiệm là cơ quan Chủ quản dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đơn vị tham mưu, giúp UBND tỉnh phân công, giao trách nhiệm cho các Sở/Ngành và UBND các Huyện, Thị xã và Thành phố có trách nhiệm khai thác và sử dụng có hiệu quả những kết quả cụ thể của dự án đã bàn giao lại cho Lãnh đạo tỉnh khi dự án kết thúc.

Trên đây là hướng dẫn hỏi, đáp về việc lập kế hoạch Dự án SME Trà Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án yêu cầu tất cả cán bộ Dự án nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc trong việc tham vấn lập kế hoạch với các đối tác./.

Đã đọc 413 lần Lần sửa cuối vào Chủ nhật, 04 Tháng 8 2019 19:13
(0 đánh giá)

Tìm kiếm

Thống kê

912998
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
317
914
317
905198
12839
33888
912998

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn