TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, HTX VÀ HỘ KINH DOANH

Mục tiêu Phát triển, tăng cường năng lực và tiếp sức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và Hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh
Đối tượng nhận hỗ trợ 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 (*)
2. Cơ sở/hộ kinh doanh Có chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 78/2015/ NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ
3. Hợp tác xã Theo Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13
Số tiền hỗ trợ - Không quá 800 triệu đồng/ DNNVV, HTX - Không quá 300 triệu đồng/Hộ kinh doanh có ĐKKD
Các bước hỗ trợ Bước 1: Kêu gọi nộp đề xuất ý tưởng
Bước 2: Nộp đề xuất ý tưởng
Bước 3: Đánh giá sơ loại
Bước 4: Hỗ trợ xây dựng đề xuất kinh doanh
Bước 5: Xét duyệt đề xuất kinh doanh
Bước 6: Ký hợp đồng hỗ trợ
Bước 7: Triển khai hoạt động hỗ trợ
Bước 8: Đánh giá, giám sát đề xuất theo tiến độ
Bước 9: Đánh giá cuối kỳ
Bước 10: Kết thúc hợp đồng hỗ trợ
Bước 11: Theo dõi sau hỗ trợ
Tiêu chí xét chọn đề xuất - Tiêu chí 1: tính phù hợp của đề xuất thể hiện qua một trong các nội dung
Phát triển chuỗi giá trị
Phát triển cộng đồng và môi trường
Doanh nghiệp sáng tạo
- Tiêu chí 2: tính Khả thi
- Tiêu chí 3: tính Bền vững
- Tiêu chí 4: tiêu chí bổ sung
Địa chỉ liên lạc Lầu 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh: Số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.2, TP. Trà Vinh. Điện thoại: 0294 652 0 652
Email: chuongtrinhhotro@smetravinh.vn/ Website: www.smetravinh.vn
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, theo liệt kê dưới đây:
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Lĩnh vực Số lao động tham gia đóng BHXH bình quân năm Tổng doanh thu của năm * Tổng nguồn vốn*
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Công nghiệp, xây dựng
Không quá 10 người Không quá 3 tỷ đồng
Thương mại, dịch vụ Không quá 10 tỷ đồng Không quá 3 tỷ đồng
Doanh nghiệp nhỏ
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Công nghiệp, xây dựng
Không quá 100 người Không quá 50 tỷ đồng Không quá 20 tỷ đồng
Thương mại, dịch vụ Không quá 50 người Không quá 100 tỷ đồng Không quá 50 tỷ đồng
Doanh nghiệp vừa
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Công nghiệp, xây dựng
Không quá 200 người Không quá 200 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng
Thương mại, dịch vụ Không quá 100 người Không quá 300 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng
2. Cơ sở/hộ kinh doanh Có chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 78/2015/ NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ
3. Hợp tác xã Theo Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu chung của Dự án là nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh. Dự án tập trung phát triển doanh nghiệp theo 3 mảng công việc chính:

- Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chuỗi giá trị;

- Thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi;

- Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;

Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV của Dự án SME Trà Vinh” (gọi tắt là Chương trình) được xây dựng để hỗ trợ trực tiếp một phần nguồn lực tài chính và hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội- môi trường địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình gồm nguồn vốn viện trợ (ODA) và vốn đối ứng của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU

Phát triển, tăng cường năng lực và tiếp sức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và Hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh.

ĐỐI TƯỢNG

Là doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang hoạt động trên địa bàn Trà Vinh, có tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh (trong đó có ưu tiên các chuỗi giá trị sản phẩm của Dự án), đảm bảo điều kiện và tiêu chí cơ bản sau: Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh hoạt động tại tỉnh Trà Vinh; Đã có thời gian hoạt động tối thiểu 6 tháng

Ngoài ra, tùy thuộc vào phạm vi sản xuất kinh doanh, các đối tượng là doanh nghiệp, HTX, hoặc hộ kinh doanh cần đáp ứng các yêu cầu như trong bảng sau:

Tiêu chí đánh giá đề xuất

Tất cả đề xuất đều được đánh giá trên toàn diện theo 04 tiêu chí:

Tiêu chí 1: tính phù hợp

Tính phù hợp của mỗi đề xuất được thể hiện qua các nội dung:

  • Phát triển chuỗi giá trị

Đề xuất của doanh nghiệp sẽ đóng góp, thúc đẩy một hoặc nhiều khâu trong chuỗi giá trị ngành hàng; tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn; tạo ra thị trường và khách hàng mới cho sản phẩm sẵn có; cải tiến tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trong chuỗi; hoặc tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị.

  • Phát triển cộng đồng và môi trường

Đề xuất của doanh nghiệp sẽ tạo ra các giá trị về phát triển xã hội và cộng đồng, cụ thể như: xây dựng, phát triển các giải pháp sử dụng/tiêu thụ bền vững nguyên liệu tại địa phương, tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn cho những người yếu thế gồm phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật… hoặc giúp các nhóm yếu thế này tiếp cận tốt hơn các phúc lợi xã hội, hoặc được nâng cao năng lực tay nghề; hoặc đề xuất có góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường

  • Doanh nghiệp sáng tạo

Đề xuất của doanh nghiệp có thể hiện đổi mới trong chu trình sản xuất - kinh doanh như sản xuất sạch hơn, các cải tiến về quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, công nghệ, sản phẩm, hoạt động marketing – bán hàng hoặc quản trị kinh doanh khác; các cải tiến này nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nội dung này chú trọng tới tính mới, tính sáng tạo của giải pháp đề xuất.

Tiêu chí 2: tính Khả thi

Đề xuất của doanh nghiệp cho thấy tính khả thi để triển khai, bao gồm: hoạt động đưa ra, địa bàn và khu vực triển khai đề xuất; khả thi về thị trường đối với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp; khả thi về năng lực và kinh nghiệm phù hợp để triển khai các hoạt động; khả thi về việc cam kết đủ nguồn lực để triển khai; tính hợp lý của khung thời gian và kế hoạch tài chính, kinh phí để thực hiện; bao gồm tính khả thi về mức độ cam kết, tính sẵn sàng chủ động nguồn lực để triển khai đề xuất; tính hiệu quả của đề xuất.

Tiêu chí 3: tính Bền vững

Là khả năng tiếp tục duy trì hoạt động hoặc các kết quả, tác động của hoạt động sau khi kết thúc hỗ trợ. Đề xuất cho thấy phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp hoặc gắn với lợi thế, năng lực, cam kết hoặc cơ hội phát triển của doanh nghiệp sau khi hỗ trợ của Chương trình kết thúc.

Tiêu chí 4: Tiêu chí bổ sung

Tiêu chí bổ sung được cân nhắc bao gồm: doanh nghiệp tạo ra các giá trị bổ sung ngoài nội dung chính đã đăng ký; Đề xuất có khả năng nhân rộng và áp dụng tại các mô hình khác và/hoặc địa bàn khác; đề xuất của doanh nghiệp chú trọng sử dụng các nguyên liệu, lao động (phụ nữ, người dân tộc thiểu số), nguồn lực tại địa phương; doanh nghiệp thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường; doanh nghiệp do phụ nữ, người dân tộc thiểu số làm chủ.

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn