ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

(Mẫu trình bày đề xuất ngắn gọn dành cho tất cả doanh nghiệp đăng ký vòng sơ loại)

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn