Hợp phần 2: Xây dựng các kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển DNNVV

Xác định các xã ưu tiên cần cải thiện cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.

Tổ chức hội thảo, tham vấn lấy ý kiến cộng đồng ở cấp xã.

Tập huấn cho cán bộ xã về quy trình có sự tham gia, lập kế hoạch, đấu thầu mua sắm, đánh giá tác động môi trường.

Tập huấn và hướng dẫn cho cán bộ xã về kỹ năng giám sát, quản lý dự án.

Xây dựng công trình hạ tầng hỗ trợ phát triển DNNVV.

Tập huấn cho cán bộ xã và cộng đồng về công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành các kết cấu hạ tầng qui mô nhỏ.

Đánh giá hiệu quả, tác động của công trình đến phát triển DNNVV

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn