Hợp phần 3: Nâng cao Năng lực trong Quản trị công để Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

Tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã về lĩnh vực quản lý tài chính, lập ngân sách, đấu thầu mua sắm và quản lý dựa trên kết quả, theo dõi và đánh giá dự án, lồng ghép bình đẳng giới và môi trường.

Nâng cao hiệu quả về công tác giám sát

Rà soát hệ thống quản trị hỗ trợ phát triển DNNVV

Thực hiện triển khai thí điểm hệ thống đánh giá, mô hình thực tiễn tốt và cơ chế hợp tác giữa các ban ngành và các bên có liên quan đến phát triển DNNVV.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, hệ thống đánh giá, cơ chế hợp tác

Tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm và các hỗ trợ khác cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

Thể chế hóa và nhân rộng mô hình, hệ thống đánh giá, cơ chế hợp tác giữa các ban ngành và các bên có liên quan đến phát triển

DNNVV các địa phương khác trong tỉnh.

Đánh giá hiệu quả và tác động của các phương thức quản trị được cải tiến

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn