Thông báo

Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019 17:54

Tuyển tư vấn thực hiện tập huấn xây dựng đề xuất kinh doanh chi tiết

Đánh giá bài viết
(0 đánh giá)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Hoạt động 21: Tuyển tư vấn thực hiện tập huấn xây dựng đề xuất kinh doanh chi tiết

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Dự án SME Trà Vinh) (sau đây được gọi là “Dự án”) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Chính phủ Canada, thông qua bộ Các vấn đề toàn cầu (GAC) tài trợ thực hiện từ năm 2014-2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Dự án có các kết quả dự kiến như sau:

Kết quả cuối cùng: Các cơ hội phát triển kinh tế được mở rộng cho nam giới và phụ nữ nghèo, bao gồm cả các nhóm dân tộc thiểu số, tại tỉnh Trà Vinh.

Kết quả trung gian:

 1. Khả năng cạnh tranh của các DNNVV trong một số lĩnh vực được nâng cao.
 2. Các kết cấu hạ tầng được cải thiện tạo điều kiện cho việc phát triển các DNNVV tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Trà Vinh.
 3. Phương thức quản trị được cải tiến và được áp dụng tại các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện và xã để hỗ trợ cho công tác phát triển DNNVV bền vững về môi trường và nhạy cảm về giới tại tỉnh Trà Vinh

Kết quả trước mắt:

 1. Việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh dựa trên các cơ hội thị trường của nam giới và phụ nữ, bao gồm cả người dân tộc thiểu số, được cải thiện.
 2. Việc tiếp cận các kết cấu hạ tầng hỗ trợ cho phát triển các DNNVV, có tính đến nhu cầu của cộng đồng, được cải thiện.
 3. Kiến thức và hiểu biết về lập kế hoạch, quản lý, thực hiện và giám sát các chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV được cải thiện và nâng cao.

Để đạt mục tiêu về hỗ trợ phát triển DNNVV, dự án được cấu trúc theo 3 mảng công việc chính:

 • Phát triển DNNVV theo chuỗi giá trị sản phẩm được lựa chọn ;
 • Xây dựng, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
 • Cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho phát triển DNNVV.

Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV của Dự án SME Trà Vinh” (gọi tắt là Chương trình) được xây dựng để hỗ trợ trực tiếp một phần nguồn lực tài chính và hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội- môi trường địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình gồm nguồn vốn viện trợ (ODA) và vốn đối ứng của doanh nghiệp

Mục tiêu chính của Chương trình: Phát triển, tăng cường năng lực và tiếp sức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và Hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh

 Để tăng cường và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Dự án có nhu cầu tuyển chọn tư vấn thực hiện tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, cụ thể:

 1. CÁC YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  1. Thông tin về công việc

Tên công việc: Tập huấn xây dựng/lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp

  Hình thức thực hiện hợp đồng: trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến : 20 ngày

 1. Đối tượng tham dự viên

- Dự kiến tối đa 25 tham dự viên là

+ Cán bộ khối công đang thực hiện công tác liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Các doanh nghiệp có ý tưởng qua vòng sơ loại của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để tiến tới thực hiện xây dựng đề xuất kinh doanh chi tiết

 1. Thời gian thực hiện dự kiến, gồm:

- Dự kiến trong tháng 9/2019

- Địa điểm: tại tỉnh Trà Vinh

Nội dung công việc

Thời lượng (ngày)

Kết quả

1. Soạn tài liệu: tài liệu trình bày và tài liệu cung cấp cho 02 nhóm đối tượng, cụ thể:

- Cán bộ khối công làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp

- Doanh nghiệp/HTX/hộ kinh doanh

3

Bộ tài liệu trình bày và cung cấp cho doanh nghiệp

2. Thiết kế và xây dựng

- Phương pháp, kỹ thuật xây dựng đề xuất kinh doanh/kế hoạch kinh doanh

- Bộ công cụ liên quan đến lập đề xuất kinh doanh/kế hoạch kinh doanh

4

Phương pháp, kỹ thuật xây dựng đề xuất kinh doanh/kế hoạch kinh doanh và bộ công cụ lập kế hoạch/đề xuất kinh doanh chi tiết hoàn chỉnh

3. Tập huấn hướng dẫn cho cán bộ khối công làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nghiệp có ý tưởng qua vòng sơ loại về các nội dung:

- Tư vấn và kỹ thuật xây dựng đề xuất/kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

- Thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng công cụ hỗ trợ lập kế hoạch/đề xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

5

Hoàn thành tập huấn cho cán bộ khối công  và doanh nghiệp và hướng dẫn hoàn chỉnh công cụ cho các bên liên quan

 1. Mục tiêu khóa tập huấn

Hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho các cán bộ sở ban ngành đang thực hiện công tác liên quan đến doanh nghiệp các kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật về phương pháp xây dựng đề xuất kinh doanh chi tiết/kế hoạch kinh doanh để các cán bộ khối công có đủ năng lực hỗ trợ và xây dựng đề xuất kinh doanh cho doanh nghiệp về sau.

Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh có ý tưởng đề xuất qua vòng sơ loại cùng tham gia tập huấn có kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trở nên chuyên nghiệp và hạn chế rủi ro trong kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp ổn định phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp đang hoạt động trong chuỗi sản phẩm được tỉnh, dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

 1. Kết quả mong đợi

Sau khi kết thúc, khóa tập huấn sẽ mang lại các kết quả

 • 100% tham dự viên được trang bị, nắm được các kiến thức, cấu trúc cơ bản của một bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
 • 90% tham dự viên có thể áp dụng được các kiến thức, kỹ năng, phương pháp, công cụ và các kiến thức phù hợp khác trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 • Doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh xây dựng được kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho đơn vị đảm bảo được các yếu tố cơ bản của một kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
  1. Nội dung công việc

- Tư vấn sẽ xây dựng nội dung tập huấn theo mục tiêu, yêu cầu của dự án để đáp ứng kết quả mong đợi. Nội dung hướng dẫn thiết kế đơn giản dễ hiểu, trực quan và có thể là tài liệu hướng dẫn lại về sau

 • Trực tiếp tập huấn, hướng dẫn các nội dung xây dựng/lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xây dựng mẫu kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Xây dựng bộ công cụ, bảng biểu, phân tích tính khả thi, hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp.
  1. Phương pháp tập huấn
 • Phương pháp cầm tay chỉ việc, có sự tham gia, đảm bảo tính trực quan, sinh động
 • Thông qua ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp, tư vấn xây công cụ giúp cán bộ và doanh nghiệp chủ động xây dựng đề xuất kinh doanh chi tiết/kế hoạch kinh doanh.
 • Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ cho cán bộ sở ngành có thể hướng dẫn/lập đề xuất kinh doanh/kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp về sau
 • Ít nhất 70% thời lượng tập huấn là thực hành thực tế giúp cán bộ khối công và doanh nghiệp hiểu rõ để ứng dụng tốt; thực hành hoạt động cầm tay chỉ việc trên các ý tưởng qua vòng loại và vận dụng các công cụ, mẫu biểu được hướng dẫn.
  1. Đầu ra dự kiến

Với các mục tiêu và một số kết quả mong đợi, trước và sau khi khóa tập huấn kết thúc cần đạt được một số đầu ra:

 • Bộ tài liệu chuẩn, gọn về các nội dung cơ bản của kế hoạch sản xuất, kinh doanh/đề xuất kinh doanh chi tiết
 • Bộ bộ công cụ, bảng biểu, phân tích tính khả thi, hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh /đề xuát kinh doanh chi tiết
 • Các cán bộ tham gia tập huấn sẽ tham gia hỗ trợ xây dựng được tối thiểu 02 đề xuất kinh doanh chi tiết/kế hoạch kinh doanh cho tối thiểu 02 doanh nghiệp
 • Nội dung đề xuất thực hiện và chương trình tập huấn sẽ được gửi cho dự án 1 tuần trước khi diễn ra hoạt động để hai bên có thể trao đổi và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu.
 • Chương trình và tài liệu tập huấn đã thống nhất bằng file mềm và bản in (gửi trước khi lớp tập huấn diễn ra ít nhất 05 ngày)
 • Báo cáo tập huấn sẽ là phần trình bày tóm tắt những kết quả chính của khóa tập huấn được minh chứng bằng hình ảnh đính kèm, đánh giá học viên dựa trên kết quả mong đợi của dự án và tư vấn đề xuất năng lực cán bộ có thể tham gia thực hiện về sau.
 • Báo cáo tập huấn sẽ được gửi đến dự án trong vòng 05 ngày sau khi khóa tập huấn hoàn thành và được thực hiện bằng tiếng Việt, thể hiện 02 dạng: bảng cứng có ký xác nhận của tư vấn trực tiếp thực hiện tập huấn (gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ của dự án); dạng file mềm đã được BQL dự án chấp thuận (có sử dụng phiếu đánh giá của học viên cuối khóa tập huấn)
 1. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Có trình độ từ Đại học hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, tập huấn, đào tạo và có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với DNNVV

-  Có bài trình bày cụ thể và phù hợp với nội dung chương trình tập huấn.

-  Có khả năng hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp, thuyết trình lưu loát dễ hiểu.

-  Có phương pháp giảng dạy khoa học, lấy người học là trung tâm, sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia.

- Chịu trách nhiệm thiết kế nội dung chương trình và tài liệu tập huấn phù hợp với mục tiêu hoạt động và với trình độ của tham dự viên.

- Cung cấp lịch biểu chi tiết và tài liệu cho BQL Dự án chậm nhất 05 ngày trước khi hoạt động tập huấn diễn ra để góp ý, bổ sung và làm các công tác chuẩn bị khác. Đối với các tài liệu cần in ấn hoặc yêu cầu đặc biệt thì cần gửi cho Dự án sớm hơn trước khi hoạt động diễn ra.

- Trao đổi hàng ngày với cán bộ dự án về tình hình lớp học để có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết.

- Thực hiện đánh giá tham dự viên toàn khóa tập huấn để phục vụ báo cáo kết quả tập huấn.

 • HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

            Các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển (tiếng Việt) gồm:

 1. Lý lịch khoa học.
 2. Tài liệu tập huấn như nội dung yêu cầu
 3. Chi phí cho lớp tập huấn.

            Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ BQL Dự án SME trước ngày 6/9/2019

       BQL dự án SME Trà Vinh theo địa chỉ số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại 0294 6 251 585. email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đã đọc 118 lần

Tìm kiếm

Thống kê

591172
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1651
1543
3194
579241
24513
37930
591172

Liên kết

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn