Tin tổng hợp

Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 20:25

Ngày 08/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng (Quỹ BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đánh giá bài viết
(0 đánh giá)

Một số điểm mới của Nghị định so quy định cũ:

1. Điều kiện để được cấp BLTD:

- Có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% (quy định cũ tối thiểu 15%) tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tại thời điểm Quỹ BLTD thẩm định để xem xét cấp bảo lãnh.

- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, doanh nghiệp không có các khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên (quy định cũ không xác định thời gian nợ thuế).

- Có các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn, gồm:

+ Quyền tài sản, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng hoặc tài sản hiện có của bên thứ ba;

+ Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng theo đánh giá của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

Xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng theo đánh giá xếp hạng của Quỹ bảo lãnh tín dụng là doanh nghiệp đảm bảo khả năng trả nợ cho khoản vay tại tổ chức cho vay.

Trường hợp miễn tài sản bảo đảm, Quỹ bảo lãnh tín dụng trình Chủ tịch Quỹ xem xét, quyết định theo Quy chế về các biện pháp bảo đảm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Các lĩnh vực được xem xét cấp BLTD:

- Các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

- Các lĩnh vực hoặc dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong từng thời kỳ do UBND tỉnh ban hành.

3. Phạm vi BLTD:

Tối đa bằng 100% giá trị khoản vay ( bao gồm cả vốn lưu động và vốn trung, dài hạn) tại tổ chức cho vay (quy định cũ tối đa 85% giá trị khoản vay).

4. Giới hạn BLTD:

- Giới hạn bảo lãnh vay vốn đầu tư: Không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Giới hạn bảo lãnh vay vốn lưu động: Tối đa không vượt quá vốn chủ sở hữu của khách hàng thể hiện tại báo cáo tài chính của doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế của năm trước liền kề.

Ngoài ra quy định mới này cũng đã bỏ yêu cầu đối tượng được bảo lãnh phải có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại TCTD tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

nd34

Tuyên truyền hoạt đông Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, HTX

 

Đã đọc 425 lần

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

lầu 2, sở Kế hoạch và Đầu tư. số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Trà Vinh

(0294) 6251 585 - (0294) 6251 505 duan@smetravinh.vn