Chúng tôi thúc đẩy các dự án khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Trà Vinh
Chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ MẢNG KHỞI NGHIỆP

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Dự án được thực hiện nhằm góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh, vận hành và kết nối với các hệ sinh thái khác trong khu vực ĐBSCL, quốc gia, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp và hình thành các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp sáng tạo. Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu sau:
Mục tiêu 1: Các chủ nhân chính của khởi nghiệp, các Startups và SMEs sáng tạo phát triển bền vững cả về chất và lượng, hình thành văn hóa khởi nghiệp và tư duy khởi nghiệp cho cộng đồng
Mục tiêu cụ thể 2: Cơ sở hạ tầng phục vụ cho khởi nghiệp và ươm tạo được hoàn thiện, đủ năng lực để hỗ trợ các hoạt động chung của khởi nghiệp.
Mục tiêu cụ thể 3: Các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ, việc thực thi chính sách hiệu quả và linh hoạt.
Mục tiêu 4: Mạng lưới chuyên gia kỹ thuật về khởi nghiệp (mentor/nhà đầu tư) và phát triển doanh nghiệp đầy đủ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ/gọi vốn