Chúng tôi hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh để khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp
Chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ MẢNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Các hoạt động thuộc mảng Môi trường kinh doanh của Dự án được thực hiện với mục tiêu tạo điều kiện để môi trường kinh doanh của Trà Vinh được thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp.Theo đó, Dự án theo đuổi các mục tiêu cụ thể như sau:
Mục tiêu 1:  Tăng cường minh bạch thông tin thu hút thêm đầu tư và phát triển thêm doanh nghiệp
Mục tiêu 2: Tạo dựng thương hiệu cho Trà Vinh về các sản phẩm chủ lực và thế mạnh kinh doanh phát huy hiệu quả
Mục tiêu 3: Nguồn nhân lực/chuyên gia tại chỗ và bên ngoài/khối công  về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vận hành tốt