Sản phẩm từ Trái Quách

Các sản phẩm phát triển trái quách như kẹo quách, mứt đông, trà túi lọc,…đạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2018.  Sản phẩm chưa được thương mại hóa.