SME TRÀ VINH GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG

Trong năm 2019, Dự án SME Trà Vinh đã hỗ trợ 8 công trình cơ sở hạ tầng tại các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long và Châu Thành. Để đảm bảo các công trình này được thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của Nhà nước và Nhà tài trợ Canada, Dự án SME Trà Vinh đã cử đoàn cán bộ giám sát các quy trình, tiến độ thi công, kế hoạch vận hành bảo dưỡng thường xuyên của các công trình. Hoạt động giám sát này được thực hiện trong 03 ngày 16-18/6/2020.

 

Các công trình được hoàn thành sẽ tạo điều kiện giao lưu hàng hóa của nhân dân và hợp tác xã trong và ngoài vùng nguyên liệu, đi lại, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an ninh trong khu vực… Qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các xã có công trình và tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu hạn, xâm nhập mặn...