THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh do Canada tài trợ (Global Affairs of Canada). Dự án triển khai từ năm 2014 đến năm 2020. Mục tiêu cuối cùng của dự án là tăng số lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại tỉnh Trà Vinh. Dự án có 3 mảng hoạt động liên quan chặt chẽ với nhau:

  • Mảng Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh của Trà Vinh thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp
  • Mảng Chuỗi giá trị: Các liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi phát triển bền vững, sản phẩm của chuỗi ngành hàng chủ lực được đa dạng hóa và thị trường được mở rộng
  • Mảng Khởi nghiệp và phát triển Doanh nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp (HST) được hình thành cơ bản, vận hành và kết nối với các HST khác trong khu vực ĐBSCL, quốc gia, thúc đẩy các ý tưởng KN và hình thành các DN mới DN sáng tạo.

Dự án SME Trà Vinh có thông báo mời thầu gói thầu Thuê tư vấn vận hành thí điểm Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh trong một năm”, như sau:

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ
  3. Nguồn vốn: vốn ODA viện trợ không hoàn lại.
  4. Hồ sơ mời thầu được đăng rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia

Địa chỉ truy cập:  http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Số TBMT: 20200678592-00.

Ban Quản lý Dự án SME thông báo Quý đơn vị trong và ngoài tỉnh quan tâm tham gia. Nếu cần thêm thông tin Quý đơn vị vui lòng liên hệ Ban Quản lý Dự án Dự án SME Trà Vinh:

         Người phụ trách:

  • Đoàn Thị Lan Anh – Cán bộ Mua sắm đấu thầu; ĐT: Điện thoại: 0909 767 357- Email: anh.doan@smetravinh.vn; hoặc
  • Nguyễn Ngọc Cẩm – Cán bộ Khởi nghiệp; ĐT: Điện thoại: 0969 902 553-Email: cam.nguyen@smetravinh.vn./.