THỦ TỤC - BIỂU MẪU

NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ:

 • Chương trình hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, thực hiện theo nguyên tắc hoàn lại chi phí đã được ứng trước bởi doanh nghiệp để thực hiện đề xuất kinh doanh với định mức tối đa 49% (không bao gồm các khoản thuế) so với tổng kinh phí thực hiện đề xuất kinh doanh nhưng không quá 300 triệu đồng đối với đề xuất của hộ kinh doanh và 800 triệu đồng đối với đề xuất của DNNVV, hợp tác xã.
 • Giá trị đối ứng của doanh nghiệp tối thiểu là 51% so với tổng kinh phí thực hiện đề xuất kinh doanh. Giá trị đối ứng được thể hiện bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn lực nhận hỗ trợ từ đơn vị khác để làm giá trị đối ứng khi tham gia Chương trình của Dự án SME Trà Vinh.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN VỐN HỖ TRỢ:

 • Doanh nghiệp đã thực hiện hoạt động/hạng mục theo đúng tiến độ cam kết trong bản Kế hoạch hoạt động và Kinh phí được đính kèm hợp đồng hỗ trợ.
 • Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các hoạt động/hạng mục trong đề xuất kinh doanh và báo cáo chi tiêu kinh phí theo quy định giám sát – đánh giá của Chương trình.
 • Cung cấp chứng từ tài chính hợp lệ tương ứng với hạng mục đã thực hiện để thanh quyết toán nguồn hỗ trợ từ Dự án.

THỦ TỤC CHUYỂN VỐN HỖ TRỢ:

Doanh nghiệp muốn được chuyển vốn phải cung cấp đầy đủ các thủ tục sau:

(i) Quyết định hỗ trợ kèm theo đề xuất kinh doanh chi tiết (bản chính)

(ii) Hợp đồng hỗ trợ (mẫu BM06) (bản chính), đính kèm các phụ lục:

 • Phụ lục A: Kế hoạch hoạt động và kinh phí (mẫu BM07) (bản chính)
 • Phụ lục B: Kế hoạch chuyển vốn (mẫu BM08)
 • Phụ lục C: Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề xuất kinh doanh và báo cáo tài chính (mẫu BM10a, mẫu BM10b) (bản chính).

(iii) Giấy đề nghị chuyển vốn hỗ trợ (mẫu BM09) (bản chính)

(iv) Các chứng từ chứng minh đã thực hiện hoạt động/hạng mục

 • Hợp đồng mua sắm /dịch vụ (bản chính)
 • Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch vụ/ mua sắm (bản chính)
 • Hóa đơn tài chính xuất cho bên nhận hỗ trợ (bản sao y công chứng).
 • Giấy chuyển tiền hoàn tất thanh toán hợp đồng mua sắm (bản photo)
 • Văn bản xác nhận đã nhận hỗ trợ các lần trước (mẫu BM11) (bản chính)

BIỂU MẪU: Vui lòng tải về các file biểu mẫu bên dưới

BM01: Đề xuất ý tưởng phát triển kinh doanh _vòng 1

Mẫu trình bày đề xuất ngắn gọn dành cho tất cả doanh nghiệp đăng ký vòng sơ loại_vòng 1

BM02: Báo cáo kết quả kinh doanh của hộ kinh doanh

Dành cho hộ kinh doanh đã được lựa chọn sau vòng đánh giá sơ loại

BM04: Đề xuất phát triển kinh doanh chi tiết

Mẫu hướng dẫn trình bày chi tiết đề xuất chi tiết và đề nghị hỗ trợ từ Chương trình dành cho các doanh nghiệp đã vượt qua vòng sơ tuyển_vòng 1
(Dự án sẽ cử tư vấn cùng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đề xuất chi tiết.Đề xuất cần ngắn gọn, rõ ràng và dài không quá 15 trang trừ phụ biểu)

BM06: Hợp đồng hỗ trợ

Hợp đồng hỗ trợ giữa doanh nghiệp và ban quản lý dự án

BM07: Kế hoạch hoạt động và kinh phí

Mẫu kế hoạch hoạt động và kinh phí của doanh nghiệp, là phụ lục A không tách rời của Hợp đồng hỗ trơ

BM08: Kế hoạch chuyển vốn

Bản kế hoạch chuyển vốn này là Phụ lục B của Hợp đồng hỗ trợ

BM09: Giấy đề nghị chuyển vỗn hỗ trợ

Đề nghị BQL chuyển vốn khi đã có hợp đồng và đã chuyển vốn lần 1

BM10A: Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề xuất kinh doanh

Phục vụ cho đánh giá lần chuyển vốn và đánh giá cuối kỳ của doanh nghiệp

BM10B: Mẫu báo cáo chi tiêu kinh phí

Phục vụ cho đánh giá lần chuyển vốn và đánh giá cuối kỳ của doanh nghiệp

BM11: Giấy xác nhận

Xác nhận đã nhận tiền theo hợp đồng