THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh do Canada tài trợ (Global Affairs of Canada). Dự án triển khai từ năm 2014 đến năm 2020. Mục tiêu cuối cùng ...